Treball multa una empresa per bretxa salarial amb una sanció molt greu de 15.625 euros

La inspecció de treball proposa aquesta sanció per discriminar les dones amb sous inferiors als dels homes amb un bretxa diferencial de 31% i 39%

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Inspecció de Treball, ha aixecat acta de sanció molt greu per una quantia de 15.625 euros a una empresa del sector de l’hoteleria i monitoratge que discriminava salarialment les dones treballadores.

Llegir més

Noves mesures pel que fa als ERTO (RDL 2/2021)

El Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, publicat i en vigor el 27 de gener, resultat del quart Acord Social en Defensa de l'Ocupació entre agents socials i Govern ( IV ASDE), adopta les següents mesures respecte als ERTO vinculats amb la COVID-19:

1. ES PROROGAN ELS ERTOS BASATS EN FORÇA MAJOR AMB LA COVID-19 FINS AL 31 DE MAIG (Art. 1)

Llegir més

Mesures de suport als treballadors autònoms

Es conclou la presentació dels continguts de Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, fent referència a les mesures que adopta, en els seus articles 5 a 8, a favor dels treballadors autònoms afectats durament per la crisi de l'COVID-19:

1. ES REGULA LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS (art. 5 i 6)

Es regulen 2 situacions per poder ser beneficiari a partir de l'1 de febrer:

1.1. Treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus COVID-19.

Llegir més

Publicat el Reial decret llei que regula el treball a distància

El BOE va publicar el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, que queda definit com aquell que es presti, en un període de referència de tres mesos, durant un mínim del 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

Al treball a distància implantat excepcionalment en aplicació de l'article 5 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i mentre aquestes es mantinguin, li seguirà resultant d'aplicació la normativa laboral ordinària.

Llegir més