Els EROs tornen a créixer.

Segons el Ministeri de Treball dins dels primers nou mesos de l'any ha crescut la xifra de persones acomiadades per un ERO en un 38% a Catalunya. A més, a Espanya, el sector que més acomiadaments fa és l'industrial. Dels 54.200 empleats que han patit un expedient de regulació de gener a setembre, gairebé un 58% treballaven en aquest àmbit.

Llegir més

Registre horari - infraccions.

El passat mes d'octubre es van complir sis mesos de l'entrada en vigor de l'obligació de registre de la jornada del Reial decret llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Llegir més

Consulta de la Titularitat Reial de les societats mercantils.

El passat mes d'agost es va publicar una resolució de el Banc d'Espanya sobre el conveni establert amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya perquè l'entitat supervisora pugui consultar la titularitat real de societats mercantils a través del Registre Mercantil.

Llegir més

Autònoms - Nova regulació en la gestió dels llibres

El passat mes de juliol es va publicar l'Ordre HAC/773/2019, que regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que entrarà en vigor l'1 de gener de 2020 i s'aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l'exercici 2020 i següents. 

Llegir més

Registre Jornada Laboral - errors a evitar.

Des del passat mes de maig totes les empreses han d'efectuar obligatòriament un registre horari de tots els seus treballadors per controlar així la seva jornada laboral.

Entre els errors més comuns per dur a terme aquest registre de la jornada laboral es troben els següents:

Llegir més