El tipus marginal màxim de l’IRPF espanyol supera en més de 10 punts la mitjana europea.

El tram que grava les rendes més altes arriba a Espanya al 54%, mentre que la mitjana als països de l'entorn europeu és del 43,3%, per la qual cosa l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a Espanya és 10 punts superior a la mitjana Europea i se situa així entre els quatre països que més grava la renda en els darrers trams.

A més, aquest tipus màxim s'aplica a partir d’un nivell relatiu de renda molt inferior. Mentre que a la mitjana dels països de la Unió Europea pertanyents a l'OCDE el tipus marginal màxim aplica a partir de 4 vegades el salari mitjà, a Espanya ho fa a partir de només 2 vegades i mitja el salari mitjà.

Llegir més

Incentius fiscals que fan que contraure matrimoni sigui beneficiós, respecte a les parelles de fet.

  1. Tributació conjunta: la possibilitat de tributar conjuntament, juntament amb el cònjuge i els fills menors d’edat o amb discapacitat subjectes a pàtria potestat. El matrimoni pot gaudir d'una reducció de 3.400€ que no s'aplica a les parelles de fet.
  2. Pla de pensions: la possibilitat que un dels cònjuges aporti al pla de pensions de l’altre, amb un màxim de 1.000 € anuals.
Llegir més

Pronunciaments del Tribunal de Justícia Europeu respecte al Model 720

El passat 27 de gener de 2022 es va publicar una sentència on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) afirma que les sancions previstes per al cas d'incompliment de l'obligació de declaració informativa, Model 720, sobre els seus béns i drets a l’estranger, són desproporcionades i que no és lícit que la norma generi una situació d'imprescriptibilitat en relació amb els béns i els drets a l'estranger només per incomplir una obligació formal.

El TJUE identifica tres punts pels quals la legislació espanyola va més enllà del necessari per assolir els objectius:

Llegir més

Nova moratòria concursal fins al 30 de juny de 2022

El passat 24 de novembre es va publicar el Reial Decret Llei 27/2021 del 23 de novembre, pel qual es prorroguen determinades mesures econòmiques per donar suport a la recuperació, que estableix la prolongació de la moratòria de l'obligació de declarar-se en concurs al cas de desequilibris patrimonials mentre no s'aprovi el nou règim concursal.

 

Cal destacar que aquesta és la tercera pròrroga de la moratòria concursal:

Llegir més

Importacions, fi de l'exempció de 22 euros

Des del passat 1 de juliol de 2021, amb la nova regulació de l'IVA que la Unió Europea va establir per al Comerç Electrònic, les importacions de fins a 22 euros per vendes d'empresaris de fora de la Unió Europea ja no estan exemptes d'IVA.

Fins ara, al comerç electrònic, els béns amb un valor de fins a 22 euros estaven exempts d'IVA. Per tant, quan compraves algun objecte de menys de 22 euros, aquest bé no estava subjecte a tràmits duaners i no calia assumir-ne cap cost.

Llegir més