Jubilació activa contractes de treball

La jubilació activa és una modalitat de jubilació que permet compatibilitzar la pensió i el treball. Per tant, com que el negoci continua després de la jubilació de l'empresari, els contractes de treball no es poden extingir. Si s'extingeixen els contractes mentre el negoci continua, els acomiadaments es consideren improcedents, ja que només es poden extingir si la jubilació comporta el tancament o el cessament de l'activitat de la companyia.

Que l'activitat de l'empresa continuï en una jubilació activa pot succeir en els casos següents:

Llegir més

Quan Hisenda pot considerar un estranger resident fiscal?

Si un estranger està al territori espanyol 183 dies o més en aquest exercici, aquestes persones estan considerades residents fiscals a Espanya automàticament i hauran de liquidar amb el fisc espanyol, fins i tot per les seves rendes mundials.

Però com es calculen aquests dies? L'estada s'integra pel còmput agregat de tres estadis:

Llegir més

Registre de devolució mensual d'IVA (REDEME)

Durant aquest mes de novembre la seva empresa es pot acollir al Règim de devolució mensual d'IVA (REDEME) per a l'exercici 2024 presentant una declaració censal, el Model 036, per poder sol·licitar la devolució de l'IVA que resulti a favor seu de forma mensual sense haver de esperar a la darrera declaració de l'any.

Per accedir a la devolució mensual de l'IVA serà imprescindible presentar telemàticament les autoliquidacions mensuals de l'IVA i portar els seus registres d'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT (Suministro Inmediato de Información).

Llegir més

La facturació electrònica serà obligatòria per a totes les empreses

Tal i com us vàrem informar el passat mes de desembre de 2022, al setembre del mateix any es va aprovar la Llei Crea i Creix (Llei de Creació i Creixement d'Empreses 18/2022) on s'incloïa l'obligació per a pimes i autònoms d'emetre factures de forma electrònica.

Aquesta obligació endarrerirà la seva entrada en vigor per a la majoria d'empreses a mitjans del 2025, tot i que té dos terminis diferenciats:

Llegir més

Despeses de locomoció al 2023

El Ministeri d'Hisenda va publicar al BOE del 12 de juliol 2023 l'Ordre HFP/792/2023 en la que es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció a l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Llegir més

La jornada a temps parcial equival a un dia complet cotitzat

Des del passat diumenge 1 d'octubre del 2023 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 2/2023 on es va incloure una modificació de l'article 247 de la Llei General de la Seguretat Social. Aquest canvi vol dir que la jornada a temps parcial equivaldrà a un dia complet cotitzat. És a dir, els dies que s'hagin treballat a temps parcial computaran com a cotitzats a jornada complerta a l'hora de calcular les cotitzacions per accedir a les prestacions de la Seguretat Social (jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor).

Llegir més