La Comptabilitat Low Cost

Cada cop més hi ha una tendència a contractar el que es coneix per una “Comptabilitat Low Cost”. És una comptabilitat que no es centra en registrar la imatge real de la societat, sinó a complir els requisits mínims i així complir amb les obligacions fiscals i mercantils, és a dir, presentar i pagar impostos i presentar els comptes anuals. Però no es comptabilitzen ni les amortitzacions de l'immobilitzat, ni es controlen els préstecs ni les conciliacions bancàries, així com no s'analitzen els saldos de clients i proveïdors, etc. Per tant, aquest tipus de comptabilitat no garanteix una comptabilitat de qualitat.

Llegir més

Els treballadors ja no tenen l'obligació de lliurar el comunicat mèdic de baixa a l'empresa, des del dissabte 1 d'abril, segons una norma aprovada a l'últim Consell de Ministres del 2022.

La norma estableix que, pel que fa als informes mèdics d'altes i baixes, només se'n lliurarà una còpia al treballador, eliminant tant la segona còpia com l'obligació del treballador de lliurar aquesta còpia a l'empresa, entitat gestora o mútua.

Serà l'Administració la que, per mitjans telemàtics, comuniqui a les empreses l'expedició dels comunicats mèdics dels seus treballadors, evitant així tràmits que poden resultar "greujosos" per a persones que estan en situació d'incapacitat temporal.

Llegir més

Bonus dels inspectors d'Hisenda

L'Agència Tributària ha hagut de revelar el sistema de bonus que cobren els seus inspectors a l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (Aedaf), després de l'ordre emesa pel Jutjat Central Contenciós Administratiu número 4 de Madrid.

Llegir més