El Tribunal Suprem rebutja que els autònoms societaris puguin compatibilitzar treball i el 100% de la pensió de jubilació

Després de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem, Sala del Social, del 23.07.2021 en què s'aborda la qüestió de la jubilació activa amb el 100% de la pensió dels autònoms societaris on la mercantil té contractats a treballadors per compte aliena.

Es tanca així la inseguretat jurídica per a aquest col·lectiu, pel qual d'inici l'entitat gestora abonava el 50% de la pensió. No obstant això, diferents jutjats del Social, havien reconegut a l'autònom societari la pensió al 100% per considerar que de no fer-ho així seria discriminatori respecte als treballadors autònoms persones físiques.

Llegir més

WhatsApp com a prova en judici

Avui en dia l'ús de la missatgeria instantània també està estès a nivell professional. Empreses i autònoms recorren a aquestes eines per fer negocis amb els seus clients. Igual que els e-mails o els sms, els tribunals venen acceptant els missatges de WhatsApp com a prova en judici.

Per a reforçar la prova i acreditar que no hi ha hagut manipulació en les converses, hi ha dues opcions:

Llegir més

Elaboració del Pla d'Igualtat a les empreses

El passat 7 de març, les empreses entre 101 i 150 Empleats van passar a estar incloses en la regulació establerta pel RD 901/2020, de 13 d'octubre, sobre Plans d'Igualtat, quedant incloses en l'obligatorietat de tenir d'un Pla d'Igualtat .

Com ja se sap, amb aquesta norma es tracta de donar un major impuls a la garantia d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'ocupació abordant de nou l'obligatorietat per part de  les empreses de crear una sèrie de mesures entre les que es trobi la redacció d'aquests plans i el seu registre davant l'administració pública, així com la creació i el manteniment d'un registre salarial que permeti tenir una visió global de la política retributiva de les empreses i la seva afectació a nivell d'igualtat.

Llegir més

Llei 10/2021, de 9 de juliol de teletreball a distància

El passat 10 de juliol va entrar en vigor la Llei 10/2021, de 9 de juliol de Treball a Distància, la qual té el seu origen en el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

Les principals novetats d'aquesta nova normativa són les següents:

Llegir més

2a Convocatòria - Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció destinada a determinats sectors. Una vegada analitzat el resultat d’aquestes inscripcions prèvies, s’han constatat diverses circumstàncies que aconsellen ampliar els sectors destinataris per tal de poder beneficiar el màxim nombre d’empresaris i d’empreses possibles. Per aquest motiu s’ha obert una nova inscripció prèvia. 

Llegir més