COVID-19: Beneficis en la Seguretat Social

1. Exoneració de les quotes a la Seguretat Social respecte dels treballadors afectats per un procediment de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb la crisi del COVID-19. L'exoneració serà aplicable respecte de la quota empresarial a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta en relació amb els treballadors afectats per un ERTO per força major derivat del COVID-19. El percentatge d'exoneració serà del 100% respecte de les esmentades quotes per a empreses que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors d'alta en Seguretat Social, i del 75% per aquelles altres que, a 29 de febrer de 2020 , tinguessin 50 o més treballadors d'alta en Seguretat Social.

Llegir més

COVID-19: La figura de l'assessor

L'assessor o gestor fiscal és un professional clau per al compliment de les obligacions fiscals que incumbeixen a empresaris i professionals, i en aquests temps més que mai el seu treball és imprescindible. El proper dia 20 és un dia a tenir en compte, ja que venç la pròrroga per a la presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries que havien d’haver-se presentat el 20 d'abril i que es van ajornar per als contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019. Estem en una situació en què la transformació digital s'accelera i deixarà pel camí a les assessories que no s'adaptin.

Llegir més

COVID-19: Desescalada

El diumenge 3 de maig de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre SND/388/2020 per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis. La citada Ordre entra en vigor el 4 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

En l'àmbit del comerç minorista, la finalitat d'aquesta Ordre és abordar la fase inicial destinada a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que requereixen l'obertura al públic d'establiments o locals, que l'activitat es troba suspesa (perruqueries i centres d'estètica, serveis de reparacions, etc.).

Llegir més

Activitats Professionals: despeses deduïbles

Com a professional, hi ha diverses despeses que es poden deduir per reduir el benefici i així pagar menys impostos: Sous i salaris, despeses relatives a la Seguretat Social, altres despeses de personal, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, altres serveis exteriors, tributs fiscalment deduïbles, despeses financeres, pèrdues per deteriorament de valor dels elements patrimonials, provisions...

Llegir més

Incapacitat permanent - data d'efectes

La data d'efectes en una Incapacitat Permanent es pot definir com el moment fins al qual s'ha de retrotraure el reconeixement de la incapacitat, és a dir, que hi hagi efectes retroactius a comptar des del moment en què s'hauria d'haver començat a percebre la prestació, encara que aquesta hagi estat reconeguda posteriorment per qüestions de procediment.

En conseqüència, tenir una data d'efectes anterior a la notificació, vol dir que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) estarà obligat a ingressar una quantitat determinada en concepte de pagament d'endarreriments.

Llegir més