Portal del treballador

Cada vegada són més les empreses que opten per la digitalització de l'àrea de Recursos Humans. El portal de l'empleat és un software que els departaments laborals confien com a manera de gestionar el capital humà, beneficiant tant a empresa com als empleats, ja que agilitza el lliurament de la documentació laboral dels empleats i estalvia temps eliminant càrregues administratives relacionades. És una eina que facilita les tasques del departament laboral ja que permet accedir a la documentació (altes, baixes, contractes, nòmines, liquidacions, ...) a través de pàgines web i aplicacions, pel que estan disponibles en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Llegir més

Covid-19: Pròrroga dels ERTO i ajuts a autònoms fins al 30 de setembre

El passat dissabte 27 de juny de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret Llei 24/2020 que recull les mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

El citat Reial Decret Llei estableix la possibilitat de prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre, tot i que en condicions diferents a les que es van acollir durant l'estat d'alarma.

Hi ha dos tipus d’ERTO:

Llegir més

Impost sobre Successions i Donacions a Catalunya

El passat 30 d'abril es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb efectes d'1 de maig de 2020, la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. Amb aquesta llei, la Generalitat de Catalunya ha procedit a augmentar l'Impost sobre Successions i Donacions per defuncions o donacions a partir de l'1 de maig.

Les principals modificacions són les següents:

Llegir més

COVID-19: Beneficis en la Seguretat Social

1. Exoneració de les quotes a la Seguretat Social respecte dels treballadors afectats per un procediment de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb la crisi del COVID-19. L'exoneració serà aplicable respecte de la quota empresarial a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta en relació amb els treballadors afectats per un ERTO per força major derivat del COVID-19. El percentatge d'exoneració serà del 100% respecte de les esmentades quotes per a empreses que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors d'alta en Seguretat Social, i del 75% per aquelles altres que, a 29 de febrer de 2020 , tinguessin 50 o més treballadors d'alta en Seguretat Social.

Llegir més

COVID-19: La figura de l'assessor

L'assessor o gestor fiscal és un professional clau per al compliment de les obligacions fiscals que incumbeixen a empresaris i professionals, i en aquests temps més que mai el seu treball és imprescindible. El proper dia 20 és un dia a tenir en compte, ja que venç la pròrroga per a la presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries que havien d’haver-se presentat el 20 d'abril i que es van ajornar per als contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019. Estem en una situació en què la transformació digital s'accelera i deixarà pel camí a les assessories que no s'adaptin.

Llegir més

COVID-19: Desescalada

El diumenge 3 de maig de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre SND/388/2020 per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis. La citada Ordre entra en vigor el 4 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

En l'àmbit del comerç minorista, la finalitat d'aquesta Ordre és abordar la fase inicial destinada a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que requereixen l'obertura al públic d'establiments o locals, que l'activitat es troba suspesa (perruqueries i centres d'estètica, serveis de reparacions, etc.).

Llegir més