Conseqüències de no dipositar els comptes anuals

El proper mes de juliol es compleix el termini legalment establert per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals. Aquest termini finalitza un mes després de l'aprovació dels comptes, els quals han de ser aprovats dins dels sis primers mesos des del tancament de l'exercici.

La majoria de les empreses compleix amb l'obligació mercantil de presentar els seus comptes anuals en el termini establert, però poden haver empreses que es retarden o no les presenten. Això pot comportar greus conseqüències, entre les quals hi ha el Tancament provisional del full registral. Si transcorre un any des de la data de tancament de l'exercici sense que s'hagin presentat els comptes per al seu dipòsit, es procedirà a el tancament provisional del full registral. Pel que, no es podrà inscriure gairebé cap document al registre.

Una altra conseqüència és la possible sanció. Fins ara existia la sanció genèrica d'entre 1.200 i 60.000 € en funció de les dimensions de la societat. Però recentment s'ha publicat el Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes; concretament en la seva disposició addicional onzena, on es detalla que la sanció serà del 0,5 per mil de l'import total de les partides d'actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes. Si el resultat d'aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l'actiu i vendes fossin més gran que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10%.