LABORAL

A SEMAR CONSULTORA ens dediquem a facilitar les relacions entre empreses i treballadors. La nostra activitat es basa a resoldre qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat dels nostres clients per tal d'oferir-los un servei integrat en la seva gestió documental que els faciliti la seva administració de personal i l'assessorament jurídic vinculat a les relacions laborals.

Serveis Laborals

► Confecció de nomines i cotitzacions a la seguretat social.
► Administració del personal: confecció de contractes de treball, altes, baixes i variacions a la seguretat social. Tramitacions telemàtiques d’altes i baixes al INSS. Comunicacions dels accidents de treball amb o sense baixa. Càlcul de retenció de IRPF com la seva presentació mensual, trimestral i anual.
► Alta d’empresa a la seguretat social i comunicació dels centres de treball.
► Assessorament i tramitació d’incapacitats i pensions.
► Defensa jurídica en procediments en matèria de seguretat social.
► Càlcul de jubilacions i prejubilacions.
► Facilitació d’acords amb els nostres col·laboradors de Prevenció de riscos laborals.
► Sol·licituds de subvencions i bonificacions del departament de treball.
► Tramitació del certificat del Registre de Empreses Acreditades de Catalunya (REA).
► Tramitació del FLC mensual i semestral.
► Altes i baixes en el regim especial de treballadors autònoms.
► Tramitació del pagament directe d’una incapacitat temporal.
► Variació de les bases de cotització.
► Capitalització i comptabilització del atur.
► Alta, baixa i variacions a la seguretat social.
► Confecció del contracte de treball.
► Càlcul i confecció de la nomina.
► Acomiadaments.
► ERE's.
► Sancions.
► Expedients disciplinaris.
► Conflictes col·lectius.
► Reestructuracions de personal.
► Tramitacions FOGASA.

Vols més informació?