Què són les Operacions Vinculades?

Les operacions vinculades són totes aquelles operacions de tipus mercantil realitzades entre persones físiques o jurídiques que tinguin una vinculació alta recíprocament, ja sigui perquè pertanyen a un mateix grup empresarial, comparteixen administradors, tenen accionistes comuns, o perquè hi ha una relació familiar de primer o segon grau entre les persones que realitzen l'operació.

Llegir més

Canvi de Centre de Treball

Pot l'empresa imposar un canvi de Centre de Treball? Pot imposar-ho si no implica un canvi de residència.

Si el canvi de centre de treball implica un canvi de residència del treballador, l'empresa ha de justificar l'existència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i el treballador pot optar entre acceptar-lo o extingir el seu contracte, amb dret a percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitats.

Llegir més

El Tribunal Suprem rebutja que els autònoms societaris puguin compatibilitzar treball i el 100% de la pensió de jubilació

Després de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem, Sala del Social, del 23.07.2021 en què s'aborda la qüestió de la jubilació activa amb el 100% de la pensió dels autònoms societaris on la mercantil té contractats a treballadors per compte aliena.

Es tanca així la inseguretat jurídica per a aquest col·lectiu, pel qual d'inici l'entitat gestora abonava el 50% de la pensió. No obstant això, diferents jutjats del Social, havien reconegut a l'autònom societari la pensió al 100% per considerar que de no fer-ho així seria discriminatori respecte als treballadors autònoms persones físiques.

Llegir més

WhatsApp com a prova en judici

Avui en dia l'ús de la missatgeria instantània també està estès a nivell professional. Empreses i autònoms recorren a aquestes eines per fer negocis amb els seus clients. Igual que els e-mails o els sms, els tribunals venen acceptant els missatges de WhatsApp com a prova en judici.

Per a reforçar la prova i acreditar que no hi ha hagut manipulació en les converses, hi ha dues opcions:

Llegir més

Elaboració del Pla d'Igualtat a les empreses

El passat 7 de març, les empreses entre 101 i 150 Empleats van passar a estar incloses en la regulació establerta pel RD 901/2020, de 13 d'octubre, sobre Plans d'Igualtat, quedant incloses en l'obligatorietat de tenir d'un Pla d'Igualtat .

Com ja se sap, amb aquesta norma es tracta de donar un major impuls a la garantia d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'ocupació abordant de nou l'obligatorietat per part de  les empreses de crear una sèrie de mesures entre les que es trobi la redacció d'aquests plans i el seu registre davant l'administració pública, així com la creació i el manteniment d'un registre salarial que permeti tenir una visió global de la política retributiva de les empreses i la seva afectació a nivell d'igualtat.

Llegir més