No incumpleixi en matèria d'igualtat

Recordeu les sancions a què s'enfronta la vostra empresa si incompleix l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat o si no l'aplica correctament.

Obligació legal. Recordeu que disposar d'un pla d'igualtat és obligatori per a les següents empreses:

  • Actualment estan obligades les empreses amb més de 100 treballadors. A partir del 7 de març del 2022 també tindran aquesta obligatorietat les empreses que tinguin 50 o més treballadors.
Llegir més

Retencions a l’Administrador

Si l'administrador és soci i treballador, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i estar subjecte a diferents tipus de retenció. Segons els casos, les tasques que no siguin d'administrador o gerent poden ser qualificades com a rendiments del treball o com a rendiments d'activitats econòmiques.

Si l'administrador de l'empresa hi treballa, percebent retribucions per ambdues ocupacions, haurà de tributar de la manera següent:

Llegir més

3a CONVOCATÒRIA - Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció per als ajuts finançats pel Govern d’Espanya mitjançant el Reial decret llei 5/2021, per mitjà de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors, el termini de la qual ja va finalitzar. Posteriorment, es va obrir una 2a Convocatòria, que es va convocar amb l’ ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que ampliava els sectors destinataris.

S’ha obert també una tercera convocatòria a través de l'ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre. Per aquest motiu s’ha obert una nova inscripció prèvia. Els beneficiaris de la 1a. i 2a. convocatòria poden presentar una nova inscripció amb relació als conceptes subvencionables no sol·licitats en les dues convocatòries anteriors, sempre que no hagin percebut l'import màxim de l'ajut en cap de les dues convocatòries.

Llegir més

Tributació d’immobles el nou valor de referència

A partir de gener del 2022 canviarà el valor pel qual tributen els immobles en la compra de segona mà, en les herències i en les donacions. En comptes del preu de mercat regirà un nou valor de referència. Aquest nou valor de referència, que assignarà Hisenda a cada immoble, no afecta ni al valor cadastral ni a l’IBI, sinó a impostos autonòmics que ara tenen com a base imposable el valor de mercat. Aquest nou valor de referència vindrà assignat en funció de la ubicació, la mida i les característiques de l’immoble. Per tant, els impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions es veuran afectats, així com també de manera indirecta en l’Impost sobre el Patrimoni.

Llegir més

El Constitucional anul·la el mètode de càlcul de la plusvàlua municipal

El Tribunal Constitucional ha anul·lat el mètode de càlcul de l'Impost conegut popularment com a Plusvàlua municipal (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) en declarar inconstitucionals els articles 107.1, 107.2.a) i 107.4 del Text Refós de la Llei de Hisendes locals, que regulen la forma d’establir la base imposable del tribut.

Llegir més

No és obligatori incloure el número de matrícula a la factura perquè l'IVA sigui deduïble

Pel que fa a l'IVA, les factures que documentin les operacions de subministrament de carburant per a vehicles afectes a activitats empresarials o professionals, perquè es pugui exercir el dret a la deducció, no és obligatori consignar la matrícula del vehicle amb què es realitza el citat subministrament, segons s'ha pronunciat la Direcció General de Tributs en la Consulta Vinculant V2127-21 del juliol d'aquest any.

Llegir més