Tributació d’immobles el nou valor de referència

A partir de gener del 2022 canviarà el valor pel qual tributen els immobles en la compra de segona mà, en les herències i en les donacions. En comptes del preu de mercat regirà un nou valor de referència. Aquest nou valor de referència, que assignarà Hisenda a cada immoble, no afecta ni al valor cadastral ni a l’IBI, sinó a impostos autonòmics que ara tenen com a base imposable el valor de mercat. Aquest nou valor de referència vindrà assignat en funció de la ubicació, la mida i les característiques de l’immoble. Per tant, els impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions es veuran afectats, així com també de manera indirecta en l’Impost sobre el Patrimoni.