No incumpleixi en matèria d'igualtat

Recordeu les sancions a què s'enfronta la vostra empresa si incompleix l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat o si no l'aplica correctament.

Obligació legal. Recordeu que disposar d'un pla d'igualtat és obligatori per a les següents empreses:

  • Actualment estan obligades les empreses amb més de 100 treballadors. A partir del 7 de març del 2022 també tindran aquesta obligatorietat les empreses que tinguin 50 o més treballadors.
  • Les obligades pel conveni que els sigui aplicable o les que l'autoritat laboral hagi obligat a elaborar-lo després d'un procediment sancionador (substituint les sancions accessòries per l'elaboració d'un pla d'igualtat).
  • Per a la resta de les empreses l'elaboració i la implantació d'un pla d'igualtat té caràcter voluntari, prèvia consulta o negociació amb la representació legal dels treballadors.

Aquest pla s'ha de negociar amb la representació legal dels treballadors i, en aquelles empreses on no existeixi aquesta representació, amb els sindicats més representatius (no és possible negociar directament amb els treballadors o amb una comissió creada expressament per fer-ho).

Incompliments. Pel que fa als incompliments relacionats amb els plans d'igualtat, es poden agrupar en tres supòsits:

  • La no elaboració del pla d'igualtat quan és obligatori per a l'empresa. Tipificat com a falta molt greu amb multes de 6.251€ a 187.515€.
  • L'adopció d'un pla d'igualtat irregular en el contingut o en relació amb les parts negociadores.
  • La no aplicació del pla d’igualtat o l’aplicació de les seves mesures en termes diferents dels pactats. Tipificat com a falta greu amb multes de 626€ a 6.250€.

Si s'elabora un pla d'igualtat per assolir-se el nombre d'empleats fixat a la norma, aquest s'ha de mantenir encara que després la plantilla baixi d'aquesta xifra.