Kit Digital Pimes 2022

El proper 2 de setembre s'obre la segona convocatòria de l'ajuda per a la digitalització dels fons europeus per a empreses de 3 a 9 treballadors (plantilla mitjana dels dos darrers exercicis), ajuda anomenada Kit Digital, que va ser creada per millorar la tecnologia, el software i les eines de ciberseguretat per a autònoms i pimes.

Llegir més

Nou sistema de cotització per als treballadors autònoms

El 27 de juliol passat es va publicar el Reial Decret Llei 13/2022 que aprova un nou sistema de cotització dels treballadors autònoms que obliga a cotitzar en funció dels ingressos reals, i que entra en vigor l’01/01/2023. Aquest nou sistema de cotització començarà l’01/01/2023 i finalitzarà el 2032, després d'un període transitori de 9 anys.

Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en l’exercici de l’activitat i necessàries per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s'estableix una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

Llegir més

L'Agència Tributària intensifica les sancions contra empreses fantasmes

Al Pla Anual de Control Tributari de 2022 s'inclou la neteja del cens d'empreses a fi de facilitar-ne la fiscalització amb activitat real, eliminant les inactives o fantasma que s'aprofitin indegudament del beneficis fiscals o serveixin de societats pantalla. Per això, el Ministeri d'Hisenda ha engegat una campanya de sancions sobre aquelles empreses inactives que incompleixen la seva obligació de registrar els comptes anuals.

Llegir més

El tipus marginal màxim de l’IRPF espanyol supera en més de 10 punts la mitjana europea.

El tram que grava les rendes més altes arriba a Espanya al 54%, mentre que la mitjana als països de l'entorn europeu és del 43,3%, per la qual cosa l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a Espanya és 10 punts superior a la mitjana Europea i se situa així entre els quatre països que més grava la renda en els darrers trams.

A més, aquest tipus màxim s'aplica a partir d’un nivell relatiu de renda molt inferior. Mentre que a la mitjana dels països de la Unió Europea pertanyents a l'OCDE el tipus marginal màxim aplica a partir de 4 vegades el salari mitjà, a Espanya ho fa a partir de només 2 vegades i mitja el salari mitjà.

Llegir més

Incentius fiscals que fan que contraure matrimoni sigui beneficiós, respecte a les parelles de fet.

  1. Tributació conjunta: la possibilitat de tributar conjuntament, juntament amb el cònjuge i els fills menors d’edat o amb discapacitat subjectes a pàtria potestat. El matrimoni pot gaudir d'una reducció de 3.400€ que no s'aplica a les parelles de fet.
  2. Pla de pensions: la possibilitat que un dels cònjuges aporti al pla de pensions de l’altre, amb un màxim de 1.000 € anuals.
Llegir més