DAC6: Transposició de la Directiva

 

El 30 de desembre de 2020 es va publicar al BOE la Llei 10/2020, de 29 de desembre que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16 /UE pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació (coneguda com a DAC 6).

Llegir més

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Llegir més

Canvis en el procés de la renovació de la demanda d'ocupació del SOC

El dia 2 de juny de 2021 es torna a posar en marxa el procés de renovació de la demanda d'ocupació que les persones inscrites com a demandants d'ocupació han de realitzar de manera personal.

Aquest tràmit, durant el període d'emergència per la COVID-19 s'ha fet d'ofici per part del SOC.

A partir d'aquesta data, 2 de juny de 2021, les persones que vulguin continuar com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) hauran d'efectuar la renovació personalment a través d'algun dels mitjans que el SOC posa a disposició de totes les persones inscrites:

Llegir més

IVA en el comerç online

A partir de l'1 de juliol entraran en vigor les noves regles de l'IVA que regularan el comerç electrònic de béns i serveis entre empreses i particulars en la Unió Europea.

Els canvis més rellevants són els següents:

Llegir més

Conseqüències de no dipositar els comptes anuals

El proper mes de juliol es compleix el termini legalment establert per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals. Aquest termini finalitza un mes després de l'aprovació dels comptes, els quals han de ser aprovats dins dels sis primers mesos des del tancament de l'exercici.

Llegir més

Treball multa una empresa per bretxa salarial amb una sanció molt greu de 15.625 euros

La inspecció de treball proposa aquesta sanció per discriminar les dones amb sous inferiors als dels homes amb un bretxa diferencial de 31% i 39%

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Inspecció de Treball, ha aixecat acta de sanció molt greu per una quantia de 15.625 euros a una empresa del sector de l’hoteleria i monitoratge que discriminava salarialment les dones treballadores.

Llegir més