Novetat ERTOs (BOE 29/09/2021)

L'article 1 de la norma permet la pròrroga dels ERTES vigents el 30 de setembre de 2021, en els termes del RD Llei 11/2021. S'autoritzarà la pròrroga prèvia presentació d'una sol·licitud davant l'autoritat laboral entre l'1 i el 15 d'octubre. La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una relació de les hores i dies suspesos entre els mesos de juliol i setembre de cada un dels treballadors. Si l'ERTO és ETOP, la sol·licitud i la relació d'hores s'acompanyaran d'un informe de la representació dels treballadors.

Important: si no es presenta la sol·licitud en aquest termini, l’ERTO es donarà per finalitzat el 31-10-2021 i no serà aplicable des de l'1 de novembre de 2021.

Un cop lliurat davant l'autoritat laboral, aquesta ha de dictar la resolució en 10 dies hàbils i remetrà l'expedient a la Inspecció de Treball. Transcorregut aquest termini sense estimació, s'entendrà estimada la pròrroga. La resolució estimada prorrogarà l'expedient fins el 28 de febrer de 2022.

Una altra novetat sobre la tramitació: l'empresa haurà de presentar pels ERTES prorrogats i nous ERTOS una relació dels treballadors afectats en el termini de 5 dies hàbils (des del dia en què tingui efectes la resolució o comunicació a l'autoritat laboral) a la seu electrònica del Ministeri de Treball, en el model que s'annexa al BOE.

Si es produeixen canvis o errors, l'empresa hauria de presentar un nou llistat amb les persones incloses en l’ERTO.

Així mateix, la norma estén l'aplicació de les següents prohibicions i requisits per a les empreses que s'acullin a aquests ERTES:

  • Es prohibeix la contractació de nous treballadors mentre hi hagi treballadors afectats pel ERTO per al mateix o similar posat.
  • Es prohibeix la realització d'hores extraordinàries i externalitzacions.
  • Es manté la salvaguarda d'ocupació. Les empreses que apliquin exoneracions quedaran obligades a un nou període de manteniment de 6 mesos.
  • S’interromp el còmput dels contractes temporals i contractes de formació que hagin estat afectats per un ERTO.
  • Es prohibeix el repartiment de dividends.

Quines exoneracions aplico a partir de novembre? I a l'octubre?

S'estenen les exoneracions fins al 31 d'octubre per als ERTOS vigents a 30 de setembre, amb els mateixos percentatges que haguessin aplicat al setembre. Aquests percentatges també s'aplicaran per a les empreses que sol·licitin un nou ERTO durant octubre, en els termes del RD Llei 11/2021. Les empreses que formin als afectats per l’ERTO tindran dret a ampliar les seves exoneracions. El termini màxim per realitzar les accions formatives finalitzarà el 30 de juny de 2022. Les exoneracions s'aplicaran entre novembre i febrer de les persones afectades per una suspensió o reducció de jornada.

Aquestes dependran de la mida de l'empresa i de les accions formatives:

  • Empreses amb menys de 10 treballadors: 80% d’exoneracions si realitzen formació i 50% si no ho fan.
  • Empreses amb més de 10 treballadors: 80% d’exoneracions si realitzen formació i 40% en la resta de casos.

Les empreses en ERTO han de mantenir l'ocupació? Fins quan hauran de mantenir als seus treballadors?

A més de prorrogar els ERTOS, es manté l'obligació del manteniment d'ocupació en els termes de Reial Decret Llei 30/2020. Això implica que, les empreses que accedeixin a les noves exoneracions, quedarien obligades a un nou període de 6 mesos de manteniment, que se sumaria al compromís de manteniment adquirit prèviament. Hi haurà empreses que fins i tot hauran d’enllaçar fins a 32 mesos, si s'acullen a les noves exoneracions, després d'aplicar exoneracions del RD Llei 30/2020, 8/2020, 2/2021 i 11/2021.