Prohibit el pagament en efectiu de nòmines superiors a 1.000

Quin és el límit per pagar en efectiu?

La resposta a aquesta pregunta està en el BOE del 10 de juliol de 2021, concretament, a la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Entre les novetats principals del text normatiu ens trobem que es redueix la limitació de pagaments en efectiu entre empresaris: passa de 2.500 a 1.000 euros (entre d'altres, afecta per exemple als pagaments de factures o a les nòmines)

Des del dia 11 de juliol, qui excedeixi pagant més de 1.000 euros, així com qui admeti cobraments superiors a aquest import haurà de fer front a unes sancions considerables.

No poden pagar-se en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros (o el seu contravalor en moneda estrangera). Per això, s'ha de tenir molt en compte la definició d'empresari/professional: és aquella persona física o jurídica que desenvolupa una activitat econòmica i adquireix, lliurament o presta béns i serveis en el desenvolupament d'aquesta activitat. La LIVA, en els seus articles 4 i 5 defineixen d'una manera molt més precisa aquest concepte. És a dir, aquesta limitació als pagaments en efectiu afecta a la majoria d'operacions que es donen en l'economia espanyola.

¿Es pot pagar una nòmina amb valor superior a 1.000 euros?

Després de l'entrada en vigor de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal aquelles nòmines que siguin iguals o superiors a 1.000 euros ja no poden abonar-se en efectiu. Cal anar amb compte amb el pagament de les nòmines perquè una de les parts actua en qualitat d'empresari o professional. Per tant, si supera els 1.000 euros, s'ha de pagar per un altre mitjà; per exemple, mitjançant transferència bancària.

Sancions per incomplir la limitació de pagaments en efectiu

La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d'import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera.

La sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional del 25% de la base de la sanció prevista llevat que es doni un supòsit de reducció de la sanció.

Quines conseqüències tindria l'abonament de la sanció en un moment posterior a la proposta de sanció, però abans de rebre la notificació de la resolució definitiva? Des de la AEAT assenyalen que, un cop notificada la proposta de resolució, el pagament voluntari pel presumpte responsable en qualsevol moment anterior a la notificació de la resolució suposaria l'acabament del procediment amb les següents conseqüències:

  • Reducció de la sanció del 50% (es perd si es recorre a la via contenciosa administrativa)
  • Terminació del procediment sense necessitat d'haver de dictar resolució expressa.
  • Renúncia a formular al·legacions.
  • Esgotament de la via administrativa (cap recurs en via contenciosa administrativa)