Què són les Operacions Vinculades?

Les operacions vinculades són totes aquelles operacions de tipus mercantil realitzades entre persones físiques o jurídiques que tinguin una vinculació alta recíprocament, ja sigui perquè pertanyen a un mateix grup empresarial, comparteixen administradors, tenen accionistes comuns, o perquè hi ha una relació familiar de primer o segon grau entre les persones que realitzen l'operació.

En la Llei 27/2014 del 27 de novembre d’Impost sobre Societats en el seu article 18, s'especifica que "les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat. S'entén per valor de mercat aquell que s'hauria acordat per persones o entitats independents en condicions que respectin el principi de lliure competència".

A més, en aquest article també s'especifiquen les persones o entitats que es consideren vinculades, tal com una entitat i els seus socis, una entitat i els seus consellers o administradors, una entitat i els cònjuges o dues entitats que pertanyin a un grup, entre d'altres.