Activitats Professionals: despeses deduïbles

Com a professional, hi ha diverses despeses que es poden deduir per reduir el benefici i així pagar menys impostos: Sous i salaris, despeses relatives a la Seguretat Social, altres despeses de personal, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, altres serveis exteriors, tributs fiscalment deduïbles, despeses financeres, pèrdues per deteriorament de valor dels elements patrimonials, provisions...

Llegir més

Incapacitat permanent - data d'efectes

La data d'efectes en una Incapacitat Permanent es pot definir com el moment fins al qual s'ha de retrotraure el reconeixement de la incapacitat, és a dir, que hi hagi efectes retroactius a comptar des del moment en què s'hauria d'haver començat a percebre la prestació, encara que aquesta hagi estat reconeguda posteriorment per qüestions de procediment.

En conseqüència, tenir una data d'efectes anterior a la notificació, vol dir que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) estarà obligat a ingressar una quantitat determinada en concepte de pagament d'endarreriments.

Llegir més

COVID-19: ERTO - com sol·licitar l'atur?

Des de que el passat 14 de març de 2020 es va declarar l'estat d'alarma les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) estan tancades, i amb aquesta crisi sanitària les empreses s'han vist obligades a adoptar mesures com els Expedients de Regulació Temporal d'ocupació que requereixen realitzar gestions per sol·licitar i cobrar l'atur dels treballadors.

Llegir més

COVID-19: No aplicació del permís retribuït recuperable als autònoms

El passat 30 de març de 2020 es va publicar l'Ordre SND/307/2020 pel la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

Segons el Reial decret llei 10/2020, el permís retribuït recuperable únicament és aplicable a les persones treballadores per compte d'altri. Per tant, les persones treballadores per compte propi queden fora del seu àmbit d'aplicació, ja que no podria fer-se efectiva ni la contraprestació econòmica ni la recuperació d'hores. En conseqüència, els autònoms que desenvolupen activitats que no s'hagin vist suspeses per les mesures de contenció que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i la resta de normes que el despleguen, poden continuar prestant els seus serveis normalment.

Llegir més

COVID-19: Mesures complementàries en l’àmbit laboral i regulació del permís retribuït recuperable.

El passat 28 de març es va publicar i va entrar en vigor el Reial Decret Llei 9/2020 en el qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19, i que mantindran la seva vigència durant l'estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020 i les seves possibles pròrrogues.

Entre d'altres, les mesures són les següents:

1. Protecció de l'ocupació:

Les següents causes relacionades amb el COVID-19 no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament:

Llegir més