Noves mesures pel que fa als ERTO (RDL 2/2021)

El Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, publicat i en vigor el 27 de gener, resultat del quart Acord Social en Defensa de l'Ocupació entre agents socials i Govern ( IV ASDE), adopta les següents mesures respecte als ERTO vinculats amb la COVID-19:

1. ES PROROGAN ELS ERTOS BASATS EN FORÇA MAJOR AMB LA COVID-19 FINS AL 31 DE MAIG (Art. 1)

Llegir més

Mesures de suport als treballadors autònoms

Es conclou la presentació dels continguts de Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, fent referència a les mesures que adopta, en els seus articles 5 a 8, a favor dels treballadors autònoms afectats durament per la crisi de l'COVID-19:

1. ES REGULA LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS (art. 5 i 6)

Es regulen 2 situacions per poder ser beneficiari a partir de l'1 de febrer:

1.1. Treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus COVID-19.

Llegir més

Publicat el Reial decret llei que regula el treball a distància

El BOE va publicar el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, que queda definit com aquell que es presti, en un període de referència de tres mesos, durant un mínim del 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

Al treball a distància implantat excepcionalment en aplicació de l'article 5 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i mentre aquestes es mantinguin, li seguirà resultant d'aplicació la normativa laboral ordinària.

Llegir més

Devolució de quotes als autònoms societaris

La Seguretat Social ha canviat el criteri, després de tres sentències del Tribunal Suprem, i estableix ara que els autònoms societaris tindran dret a sol·licitar i beneficiar-se de la bonificació de quotes de la tarifa plana.

Així, la Tresoreria General de la Seguretat Social, ha notificat als departaments regionals d'impugnació una ordre perquè es tramitin totes les sol·licituds de la tarifa plana, tant de persones físiques com d'autònoms societaris.

Entre els requisits per accedir a la tarifa plana -que permetria als societaris evitar pagar d'entrada més de 300 euros mensuals i abonar uns 60- s'especificava no ser societari. La sentència determina que "No pot impedir l'aplicació dels beneficis en la cotització previstos (...) als treballadors que ostenten la condició de socis de societats mercantils capitalistes".

Llegir més

Derogació de l'acomiadament objectiu per falta d'assistència

Procedent del Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer -que és derogat-, es publica al BOE del 16 de juliol la Llei 1/2020, de 15 de juliol, per la qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball que estableix l'article 52 d) de l'Estatut dels Treballadors.

L'article 52.d) de l'Estatut dels Treballadors regula l'acomiadament per faltes d'assistència al treball. Aquest precepte legitima l'acomiadament objectiu de les persones treballadores que incorren en faltes d'assistència al treball, tant justificades com injustificades, que superin determinats percentatges. Encara que totes les faltes injustificades podien ser comptabilitzades a efecte d'aplicar l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència, les justificades computables eren limitades, ja que el mateix article 52.d) ET relacionava expressament les no admissibles per aplicar aquesta modalitat d'acomiadament.

Llegir més

Acord per al desenvolupament de la igualtat efectiva entre homes i dones en el treball

L'Acord per al Desenvolupament de la Igualtat Efectiva entre Homes i Dones en el Treball, signat el passat 30 de juliol, té l'objecte d'establir mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva.

L'acord desenvolupa els mecanismes per identificar i corregir la discriminació en aquest àmbit i per lluitar contra la mateixa, promovent les condicions necessàries i removent els obstacles existents, de conformitat amb el que estableixen els articles 9.2 i 14 de la Constitució espanyola i d'acord amb que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

Alguns dels aspectes més rellevants que inclou aquest acord són:

Llegir més