DAC6: Transposició de la Directiva

 

El 30 de desembre de 2020 es va publicar al BOE la Llei 10/2020, de 29 de desembre que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16 /UE pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació (coneguda com a DAC 6).

 

Al BOE del 7 d'abril de 2021 s'ha publicat la norma reglamentària que completa, a falta de l'aprovació dels models de declaració, aquesta transposició. En concret, s'ha publicat el Reial Decret 243/2021, de 6 d'abril, que modifica el reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs ( Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol).

 

En aquest text reglamentari es desenvolupa:

  • els requisits que han de reunir els mecanismes transfronterers perquè sorgeixi l'obligació d'informació.
  • la figura dels intermediaris fiscals sobre els quals recau l'obligació principal de declarar.
  • les dades que conformen el contingut obligatori d'aquesta declaració.
  • També s'estableixen les regles sobre el naixement de l'obligació de declarar i el termini per efectuar les comunicacions.