Retencions a l’Administrador

Si l'administrador és soci i treballador, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i estar subjecte a diferents tipus de retenció. Segons els casos, les tasques que no siguin d'administrador o gerent poden ser qualificades com a rendiments del treball o com a rendiments d'activitats econòmiques.

Si l'administrador de l'empresa hi treballa, percebent retribucions per ambdues ocupacions, haurà de tributar de la manera següent:

  1. Administrador i gerent. Aquestes retribucions són rendiments del treball, però no queden sotmeses al tipus de retenció variable aplicable a aquest tipus de rendiments, sinó a una retenció a un tipus fix del 35%. No obstant això, si en l'exercici anterior al pagament dels rendiments la seva empresa hagués tingut una xifra de negocis inferior a 100.000 euros, la retenció fixa seria únicament del 19%.
  2. Treballador. Les retribucions també es consideren rendes del treball. Però en aquest cas el tipus de retenció no serà fix, sinó el que derivi de la taula general de retencions aplicable als treballadors.

 No obstant, si l'empresa presta serveis professionals i si el soci administrador és qui els presta efectivament i a més cotitza com a autònom, les retribucions seran rendiments d'activitats econòmiques. En aquest cas, el tipus de retenció serà del 15%.