No és obligatori incloure el número de matrícula a la factura perquè l'IVA sigui deduïble

Pel que fa a l'IVA, les factures que documentin les operacions de subministrament de carburant per a vehicles afectes a activitats empresarials o professionals, perquè es pugui exercir el dret a la deducció, no és obligatori consignar la matrícula del vehicle amb què es realitza el citat subministrament, segons s'ha pronunciat la Direcció General de Tributs en la Consulta Vinculant V2127-21 del juliol d'aquest any.

En concret, les quotes suportades per l'adquisició de combustible seran deduïbles sempre que el seu consum s'afecti al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional del subjecte passiu i en la mesura que s'utilitzi previsiblement en el desenvolupament d'aquesta activitat econòmica igual que la resta de les quotes suportades per l'adquisició de béns i serveis relacionats amb aquesta activitat.

A aquests efectes, la inclusió a la factura del subministrament de la matrícula del vehicle que realitza l'adquisició del combustible s'ha d'apreciar com un element justificatiu que aquest subministrament s'ha realitzat a favor d'un vehicle afecte a l'activitat empresarial o professional del contribuent.

Per tant, encara que el fet de consignar la matrícula a la factura no sigui obligatòria si que constitueix una justificació correcta de les despeses efectuades en el desenvolupament de l'activitat empresarial.