Noves mesures pel que fa als ERTO (RDL 2/2021)

El Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, publicat i en vigor el 27 de gener, resultat del quart Acord Social en Defensa de l'Ocupació entre agents socials i Govern ( IV ASDE), adopta les següents mesures respecte als ERTO vinculats amb la COVID-19:

1. ES PROROGAN ELS ERTOS BASATS EN FORÇA MAJOR AMB LA COVID-19 FINS AL 31 DE MAIG (Art. 1)

Tots els ERTOS per força major vigents regulats en l'art 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març es prorroguen automàticament fins el 31 de maig de 2021, això amb la finalitat de cobrir tot el període comprès per la durada de l' estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre.

A més, s'entenen prorrogats els ERTOS de força major per impediment a l'activitat autoritzats en base al que preveu l'article 2.1 de Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, i en la disposició addicional primera.2 de el Reial Decret -llei 24/2020, de 26 de juny fins al seu terme d'acord amb la resolució estimatòria.

D'altra banda, els ERTO de força major per limitació al desenvolupament normalitzat de l'activitat vigent, basats en l'article 2.2 de Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, es prorrogaran automàticament fins el 31 de maig de 2021, sent les exoneracions aplicables a aquests expedients, des l'1 de febrer de 2021, les següents:

• Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció respecte de l'aportació empresarial meritada en els mesos de febrer, març, abril i maig de 2021, arribarà al 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l'empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

• Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció respecte de l'aportació empresarial meritada en els mesos de febrer, març, abril i maig de 2021 arribarà el 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l'empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

 

2. S'ESTABLEIX LA POSSIBILITAT DE PRESENTACIÓ DE NOUS ERTO PER IMPEDIMENT O LIMITACIÓ D'ACTIVITAT (Art. 2)

En aquest article es regulen dues qüestions diferenciades:

• D'una banda, es reconeix la possibilitat de presentar nous ERTO per impediment o limitacions a l'activitat, en idèntics termes als fixats per l'article 2 del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, i d'acord amb les causes descrites en el mateix. En aquest cas, els percentatges per l'exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables als ERTO basats en impediment a l'activitat, per als mesos de febrer a maig de 2021, seran els regulats a l'article 2.1 de l'RDL 30/2020, de 29 de setembre, mentre que els percentatges per l'exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables als ERTO basats en limitacions a l'activitat, per als mesos de febrer a maig de 2021, seran els mateixos que els previstos en l'article 1.

• D'altra banda es disposa, com a novetat, que una vegada que l'empresa hagi obtingut una resolució estimatòria en un ERTO de força major per impediment a l'activitat pugui, sense necessitat de tramitar un altre nou expedient, passar a aplicar sense solució de continuïtat les mesures corresponents a la situació de limitacions a el desenvolupament normalitzat de l'activitat, i viceversa, sense perjudici de les obligacions de comunicació i els percentatges d'exoneració que corresponguin en cada cas.

3. ES PRORROGUEN ELS CONTINGUTS COMPLEMENTARIS DEL REIAL DECRET-LLEI 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ (Art. 3)

Es prorroguen els efectes dels continguts complementaris de la III ASDE inclosos en el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, com ara les especialitats aplicables als expedients vinculats a la COVID-19 però basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, els límits relacionats amb el repartiment de dividends i la transparència fiscal, les hores extraordinàries i les noves externalitzacions, així com les limitacions i previsions establertes en relació amb les extincions basades en les causes que fonamenten els ERTO relacionats amb la COVID- 19 i la interrupció de l'còmput dels contractes temporals.

Pel que fa als compromisos de manteniment de l'ocupació generats en virtut dels beneficis recollits en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en l'article 6 de Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, i en el mateix Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, continuen vigents en els termes previstos en aquestes normes i pels terminis recollits en elles.

Les empreses que, d'acord amb el que preveu aquest RDL, rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, queden compromeses, en base a l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l'ocupació. En conseqüència, si l'empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l'ocupació prèviament adquirit, l'inici de el nou període previst en aquest RDL es produirà quan aquell hagués acabat.

Per tant, la clàusula de salvaguarda torna a desplegar tot el seu contingut, el que implica que les empreses, un cop complerts els períodes de 6 mesos de salvaguarda d'ocupació que hagin adquirit segons el que preveuen les normes prèvies, es comprometen, en virtut d'aquest RDL, al manteniment de l'ocupació durant un altre nou període de 6 mesos de durada, el còmput s'inicia un cop finalitzats els anteriors en la seva integritat.

4. ES PRORROGUEN LES MESURES DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES (Art. 4)

En compliment del desitjat equilibri entre la viabilitat de les empreses, a través de les exoneracions, que redunda efectivament en si mateixa en la protecció de l'ocupació a través de les mesures de flexibilitat interna, i les mesures de protecció de les persones treballadores, aquest article prorroga la vigència les mesures de protecció per desocupació que preveu l'article 8 de el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, fins el 31 de maig de 2021, tant per a les persones afectades pels expedients de regulació temporal d'ocupació als que es refereixen aquests preceptes, com per a les afectades pels expedients de regulació d'ocupació que es contemplen en el present RDL. Es manté la conservació del tipus del 70% aplicable a la base reguladora per al càlcul de la prestació, evitant que a partir dels 180 dies consumits aquest percentatge es desplomi al 50%, i la conservació del comptador a zero respecte de les prestacions per atur consumides, així com les mesures de protecció de les persones amb contracte fix discontinu que preveu el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març.

Es prorroga l'aplicació de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, així com la cobertura de períodes de cotització d'aquelles persones treballadores incloses en expedients de regulació temporal d'ocupació que no siguin beneficiàries de prestacions d'atur; i la compatibilitat de les prestacions per desocupació amb el treball a temps parcial.

5. ES MANTÉ LA PROTECCIÓ D'EMPRESES QUE PERTANYEN A SECTORS AMB ELEVADA TAXA DE COBERTURA PER ERTO I REDUÏDA TAXA DE RECUPERACIÓ (Disp. Adic. Primera)

Es consideren empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat aquelles que tinguin ERTO prorrogats automàticament fins el 31 de maig de 2021, i l'activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats econòmiques -CNAE-09- que preveu l'annex de la norma estudiada. Les incloses, queden exonerades entre l'1 de febrer de 2021 i el 31 de maig de 2021, de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

Seran les següents empreses:

• Aquelles a les quals es prorrogui automàticament el ERTO vigent, basats en l'article 22 de Reial decret llei 8/2020, i que tinguin la consideració de pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat, l'activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE-09- que preveu l'annex de la present norma en el moment de la seva entrada en vigor.

• Aquelles a les quals es prorrogui automàticament l’ERTO vigent, basats en l'article 22 de Reial Decret Llei 8/2020 que transitin, entre l'1 de febrer i el 31 de maig de 2021, des d'un ERTO de força major basat en les causes de l'article 22 de l'RDL 8/2020, de 17 de març, a un causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

• Aquelles a les quals es refereixen les lletres b) i c) de l'apartat 3 de la disp. adic. primera de l'RDL 30/2020, de 29 de setembre, que siguin titulars d'un ERTO basat en l'article 23 de Reial Decret Llei 8/2020, i que hagin tingut dret a les exempcions regulades en l'esmentada disposició addicional primera.

• Aquelles a les quals es prorrogui automàticament l’ERTO vigent, basat en l'article 22 de Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, el negoci depengui, indirectament i majoritàriament, de les empreses a les quals es refereixen les lletres anteriors, o que formin part de la cadena de valor d'aquestes.

Pel que fa a les persones treballadores afectades pel ERTO respecte a les quals l'empresa queda exonerada seran:

• Les que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de febrer de 2021 o que l'haguessin reiniciat des de l'entrada en vigor del RDL 18/2020 de 12 de maig, en els termes del seu article 4.2 a) i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l'1 de febrer de 2021.

• Les que tinguin activitats suspeses entre l'1 de febrer de 2021 i 31 de maig de 2021 i pel que fa als períodes i percentatges de jornada que s'indiquen:

a) El 85% de l'aportació empresarial meritada al febrer, març, abril i maig de 2021, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) El 75% de l'aportació empresarial meritada al febrer, març, abril i maig de 2021, quan l'empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a 29 de febrer.