Treball multa una empresa per bretxa salarial amb una sanció molt greu de 15.625 euros

La inspecció de treball proposa aquesta sanció per discriminar les dones amb sous inferiors als dels homes amb un bretxa diferencial de 31% i 39%

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Inspecció de Treball, ha aixecat acta de sanció molt greu per una quantia de 15.625 euros a una empresa del sector de l’hoteleria i monitoratge que discriminava salarialment les dones treballadores.

L’empresa, de la demarcació de Barcelona, es dedica a la gestió integral del servei de menjador en diverses escoles de Barcelona.

L’acta de la Inspecció de Treball proposa una sanció molt greu, un cop analitzat el registre retributiu de les persones que treballen a l’empresa, perquè la companyia discrimina salarialment per raó de sexe en abonar quantitats inferiors a les dones treballadores que porten a terme la mateixa feina que els homes als equips de cuina.

En concret, la Inspecció de Treball constata que l’única dona cap de cuina és també l’única de la seva categoria que no percep cap millora salarial, i que la diferència en la quantia dels complements salarials que percep en relació als tres homes que són també caps de cuina és del 31,40%.

A més, la Inspecció de Treball comprova que en referència a la categoria professional d’ajudants de cuina es detecta una diferència retributiva en la percepció de complements salarials del 39,32% en favor del homes.

Com a conseqüència d’aquests fets, la Inspecció de Treball ha aixecat un acta per una infracció molt greu i una proposta de sanció per una quantia de 15.625 euros.

Us recordem l’obligatorietat que tenen totes les empreses, amb independència del volum de treballadors i/o activitat, de realitzar anualment el registre salarial per identificar l’existència de diferències salarials de gènere.  

Contacta amb nosaltres si encara no tens el teu registre salarial elaborat.