Activitats Professionals: despeses deduïbles

Com a professional, hi ha diverses despeses que es poden deduir per reduir el benefici i així pagar menys impostos: Sous i salaris, despeses relatives a la Seguretat Social, altres despeses de personal, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, altres serveis exteriors, tributs fiscalment deduïbles, despeses financeres, pèrdues per deteriorament de valor dels elements patrimonials, provisions...

Perquè una despesa es consideri deduïble, l'Agència Tributària, exigeix ​​una sèrie de requisits:

  • que s'hagi meritat.
  • que estigui comptabilitzat.
  • que es disposi de factura normal.

No obstant això, els socis de societats que realitzen activitats professionals i que, a més, estan donats d'alta en autònoms, han d'emetre una factura en lloc de tenir una nòmina.

Això és així perquè es consideren en lloc d'ingressos de treball, ingressos d'activitats econòmiques (activitats professionals), els obtinguts pels serveis prestats pels socis treballadors a les seves societats.