COVID-19: Desescalada

El diumenge 3 de maig de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre SND/388/2020 per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis. La citada Ordre entra en vigor el 4 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

En l'àmbit del comerç minorista, la finalitat d'aquesta Ordre és abordar la fase inicial destinada a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que requereixen l'obertura al públic d'establiments o locals, que l'activitat es troba suspesa (perruqueries i centres d'estètica, serveis de reparacions, etc.).

En aquesta fase 0 (Fase Preparatòria, del 4 de Maig al 10 de maig), podran reobrir al públic aquells locals i establiments de comerç minorista i de serveis professionals, amb una superfície de menys de 400 metres quadrats, que garanteixin el compliment d'una sèrie de condicions que permetin compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques. S'ha d'establir un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d'espera a l'interior dels mateixos i l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física. S'ha d'establir un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que s'ha de fer coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.

Així mateix, es disposa que les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se, a més de mitjançant el servei de lliurament a domicili ja permès, mitjançant la possibilitat de recollida pel client a l'establiment, sempre que es respectin determinades mesures d'higiene, prevenció i aforament, quedant prohibit el consum a l'interior dels establiments. En els serveis de recollida a l'establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon i l'establiment fixarà un horari de recollida del mateix, evitant aglomeracions en els voltants de l'establiment. Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes.

Els desplaçaments a establiments i locals podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobi disponible al mateix.

 

A continuació, els detallem les diferents fases de desescalada, quatre fases de dues setmanes cadascuna.

FASES DE DESESCALADA:

  • FASE 0 - Preparatòria: Del 4 de maig al 10 de maig.
  • FASE 1 - Inicial: Començaria l’11 de maig.
  • FASE 2 - Intermèdia: Començaria el 26 de maig.
  • FASE 3: Avançada: Començaria el 10 de juny.