COVID-19: Beneficis en la Seguretat Social

1. Exoneració de les quotes a la Seguretat Social respecte dels treballadors afectats per un procediment de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb la crisi del COVID-19. L'exoneració serà aplicable respecte de la quota empresarial a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta en relació amb els treballadors afectats per un ERTO per força major derivat del COVID-19. El percentatge d'exoneració serà del 100% respecte de les esmentades quotes per a empreses que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors d'alta en Seguretat Social, i del 75% per aquelles altres que, a 29 de febrer de 2020 , tinguessin 50 o més treballadors d'alta en Seguretat Social.

2. Moratòria de sis mesos sense interessos en el pagament de les quotes a la Seguretat Social meritades entre abril i juny 2020, sempre que les empreses no hagin vist suspesa la seva activitat com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

3. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social que s'hagin d'ingressar entre els mesos d'abril i juny de 2020. En aquest ajornament es meritarà un interès reduït del 0,5%. El citat ajornament es concedirà mitjançant una única resolució que determinarà un termini d'amortització de quatre mesos per cada mensualitat ajornada a partir del mes següent a la concessió de l’ajornament, sense que el termini màxim total d'amortització pugui excedir per tant de 12 mensualitats. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha elevat de 30.000 a 150.000 euros l'import total dels deutes en què no resultarà necessària la constitució de garantia en el cas de sol·licitud d'ajornament, i de 90.000 a 250.000 euros, quan, sent el deute ajornable inferior a aquesta quantia de 250.000 euros, s'acordi l'ingrés de al menys un terç del total de la mateixa en el termini de deu dies des de la concessió de l'ajornament.