Impost sobre Successions i Donacions a Catalunya

El passat 30 d'abril es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb efectes d'1 de maig de 2020, la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. Amb aquesta llei, la Generalitat de Catalunya ha procedit a augmentar l'Impost sobre Successions i Donacions per defuncions o donacions a partir de l'1 de maig.

Les principals modificacions són les següents:

1.- Es modifica la regla de manteniment per al gaudiment de la reducció del 95% aplicable a les adquisicions mortis causa (herència) de béns de patrimoni cultural.

2.- S'introdueix una nova secció sobre donacions realitzades per Entitats sense ànim de lucre bonificant-les en un 95% sempre que es compleixin determinats requisits.

3.- Es reintrodueixen els coeficients multiplicadors sobre la quota de l'impost, tant en successions com en donacions, en funció del patrimoni preexistent de contribuent. Per exemple, abans, la quota dels Grups I i II es multiplicava per 1, independentment del seu patrimoni preexistent. Ara veuran incrementada la seva quota en funció de el patrimoni preexistent: si és més de 500.000 euros però menys de 2 milions d'euros, el coeficient serà 1,1; si és més de 2 milions d'euros però menys de 4 milions d'euros, per un 1,15 i si és més de 4 milions d'euros, per un 1,2.

4.- Es manté la bonificació del 99% sobre les herències a favor del cònjuge.

5.- Per als contribuents del grup II es redueix significativament la bonificació a aplicar, ja que per als trams de fins a 100.000 euros només s'aplicarà una bonificació del 60% (abans era un 99%) que s'anirà reduint fins a arribar al tram de 3 milions d'euros, on la bonificació serà de 0 (abans era un 20%). Els contribuents del grup I (descendents menors de 21 anys) mantenen les bonificacions actuals.

6.- Per defuncions fins al 30 d'abril 2020, els contribuents del Grup I i II que optin per aplicar les bonificacions sobre la base imposable en determinats actius podien aplicar, a més, la taula de bonificacions sobre la quota íntegra en un 50%. A partir d'l'1 de maig de 2020 aquesta possibilitat es suprimeix.

7.- Es mantenen les tarifes reduïdes de Donacions entre ascendents, descendents i cònjuges.