Pronunciaments del Tribunal de Justícia Europeu respecte al Model 720

El passat 27 de gener de 2022 es va publicar una sentència on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) afirma que les sancions previstes per al cas d'incompliment de l'obligació de declaració informativa, Model 720, sobre els seus béns i drets a l’estranger, són desproporcionades i que no és lícit que la norma generi una situació d'imprescriptibilitat en relació amb els béns i els drets a l'estranger només per incomplir una obligació formal.

El TJUE identifica tres punts pels quals la legislació espanyola va més enllà del necessari per assolir els objectius:

  1. Considera que Espanya ha incomplert les obligacions que li incompleixen en virtut de la lliure circulació de capitals. És a dir, el TJUE rebutja la imprescriptibilitat dels guanys patrimonials no justificats que es presumien per no declarar, o fer-ho de manera incorrecta, al model 720.
  2. El Tribunal europeu critica que les multes del 150% que fixa la normativa espanyola suposen un tipus molt elevat que confereix a la sanció un caràcter repressiu.
  3. El TJUE rebutja que, a més de la sanció anteriorment comentada, s'apliquin multes de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades omesa, incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros, i de 100 euros per cada dada o conjunt de dades declarat fora de termini o no declarat per mitjans electrònics.