Incentius fiscals que fan que contraure matrimoni sigui beneficiós, respecte a les parelles de fet.

  1. Tributació conjunta: la possibilitat de tributar conjuntament, juntament amb el cònjuge i els fills menors d’edat o amb discapacitat subjectes a pàtria potestat. El matrimoni pot gaudir d'una reducció de 3.400€ que no s'aplica a les parelles de fet.
  2. Pla de pensions: la possibilitat que un dels cònjuges aporti al pla de pensions de l’altre, amb un màxim de 1.000 € anuals.
  3. Discapacitat: si el cònjuge té una discapacitat física d'almenys el 65% o psíquica d'almenys el 33% les aportacions anuals màximes al pla de pensions poden ser de fins a 10.000 € anuals. A més, els contribuents amb cònjuges amb una discapacitat a partir del 33% tenen dret a una deducció anual al seu IRPF de 1.200 €, si el contribuent desenvolupa una activitat econòmica o treballa per compte d'altri i cotitzar a la Seguretat Social o a una mutualitat, i el cònjuge discapacitat no ha de percebre unes rendes anuals superiors a 8.000 €.
  4. Habitatge: Si el matrimoni se separa i estava aplicant a l'IRPF la deducció per adquisició d'habitatge habitual, el cònjuge que ha d'abandonar l'habitatge i segueix pagant la hipoteca pot continuar gaudint de la deducció si a l'habitatge segueixen vivint els seus fills.