Declaració anual d'operacions amb terceres persones

Manresa, 31 de gener de 2018

Ens dirigim a vostè, amb la finalitat d'informar-li que durant aquest mes de febrer, existeix l'obligació de presentar la declaració anual d'operacions amb terceres persones (clients, proveïdors, etc),el volum d'operacions dels quals, hagi superat durant l'any 2.017 els 3.005,06 euros (IVA inclòs), comunicant-li la necessitat de confrontar els imports amb els referits tercers, i així evitar possibles requeriments de l'Agència Tributària. Així mateix destaquem l'obligació d'informar de forma separada els cobraments percebuts en metàl·lic superiors a 6.000,00 € de cada persona o entitat relacionada a la declaració, així com les operacions que es percebin en contraprestació per transmissió d'immobles, subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit. Les quantitats a declarar és la suma de la base imposable més IVA.

Llegir més

Breus comentaris al Real Decret-llei 20/2017

El passat 30 de desembre es va publicar el Reial decret llei 20/2017 pel qual es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social. Es justifica la utilització del Reial decret llei respecte a l'increment de valors cadastrals per la necessitat que determinats municipis puguin incrementar la recaptació per IBI i, respecte a la pròrroga dels límits de mòduls, a la insuficiència del període transitori que contemplava la reforma fiscal per a la reducció d'aquests límits, havent d'entrar en vigor aquestes modificacions abans de l'1 de gener. També aquesta norma incrementa el salari mínim interprofessional en un 4%.

Llegir més