Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

Consulta Vinculant V0554-18, de 27 de febrer de 2018 de la Subdireccion General de Tributs sobre la declaració informativa de béns i drets a l'estranger. Règim de guanys. Adquisició d'accions a través d'un Pla de compra d'accions de l'empresa en la qual treballen tots dos cònjuges. En el cas, a l'estar casats en ÉGIMEN de guanys, quan la titularitat formal correspongui a un dels cònjuges, els dos tenen obligació de presentar la declaració, i haurà de presentar-la també el cònjuge que no és titular formal, com a titular real, en tant en Pel que fa als saldos superin els 50.000 €.

Llegir més

Consulta Vinculant V1183-14, de 28 d'abril de 2014 la Subdirecció General d'Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques

Impost sobre la Renda de les persones físiques. Exempcions. La interessada percep una indemnització fixada per sentència judicial, per la mort del seu marit per malaltia professional. La indemnització percebuda per la interessada està exempta de l'IRPF al tractar-se d'una indemnització per responsabilitat civil per danys personals, i la quantia ha estat fixada judicialment.

Llegir més