Compravenda, herència o donació d'immobles?

És molt freqüent que els pares es plantegen en algun moment de la seva vida transmetre certs béns immobles als seus fills. La seva intenció és transmetre'ls els béns, amb independència, en principi, de com els transmetin. Normalment els clients ens plantegen: "Com resulta més econòmic, per compravenda, per herència o donació?".

Llegir més

Campanya de la declaració de la renda 2017

Molts de vosaltres van acabar fa poc totes les obligacions del mes de gener, que no són poques, i és possible que ara estiguin amb el model 347. Així hi ha qui ja s'està preguntant quan comença la campanya de la declaració de la renda de l'exercici 2017. A SEMAR CONSULTORA volem informar-te de les dates clau de la propera campanya i de les seves novetats de presentació.

Llegir més

Declaració anual d'operacions amb terceres persones

Manresa, 31 de gener de 2018

Ens dirigim a vostè, amb la finalitat d'informar-li que durant aquest mes de febrer, existeix l'obligació de presentar la declaració anual d'operacions amb terceres persones (clients, proveïdors, etc),el volum d'operacions dels quals, hagi superat durant l'any 2.017 els 3.005,06 euros (IVA inclòs), comunicant-li la necessitat de confrontar els imports amb els referits tercers, i així evitar possibles requeriments de l'Agència Tributària. Així mateix destaquem l'obligació d'informar de forma separada els cobraments percebuts en metàl·lic superiors a 6.000,00 € de cada persona o entitat relacionada a la declaració, així com les operacions que es percebin en contraprestació per transmissió d'immobles, subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit. Les quantitats a declarar és la suma de la base imposable més IVA.

Llegir més