Autònoms - Nova regulació en la gestió dels llibres

El passat mes de juliol es va publicar l'Ordre HAC/773/2019, que regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que entrarà en vigor l'1 de gener de 2020 i s'aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l'exercici 2020 i següents. 

Llegir més

Registre Jornada Laboral - errors a evitar.

Des del passat mes de maig totes les empreses han d'efectuar obligatòriament un registre horari de tots els seus treballadors per controlar així la seva jornada laboral.

Entre els errors més comuns per dur a terme aquest registre de la jornada laboral es troben els següents:

Llegir més

Brussel·les demana a Espanya que suprimeixi l'obligació que els contribuents no residents mantinguin un representant fiscal

El passat mes de juliol la Comissió Europea va enviar un dictamen motivat a Espanya en què li demana que suprimeixi l'obligació que imposa als contribuents no residents a designar, en determinats casos, un representant fiscal amb domicili a Espanya, en considerar que pot donar lloc a costos addicionals i a obstacles per als contribuents, o portarà el cas davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Llegir més

Protecció de dades, alguns consells

Com ja sap, si la seva empresa realitza tractament de dades de caràcter personal, ha de realitzar l'adaptació al nou Reglament general de Protecció de Dades que va entrar en vigor al maig de 2018, així com a la nova Llei de Protecció de Dades del 5 de desembre de 2018. Per tant, necessitarà de serveis professionals que l'assessorin i implementin aquestes noves normatives.

No obstant això, hauria de tenir en compte alguns aspectes:

Llegir més

Ministeri de Treball enviarà 85.000 cartes contra el frau laboral

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social enviarà 85.000 cartes per combatre el frau laboral després d’aflorar 310.000 contractes irregulars en un any, des de que es va iniciar el Pla Director per un Treball Digne al juliol de 2018.

En els propers mesos el Ministeri de Treball exigirà a 85.000 empreses que regularitzin la situació de 238.015 treballadors, el qual suposa un increment del 4% en comunicacions respecte l'any passat i un 81,9% en treballadors afectats.

Llegir més

Comptes Anuals Conseqüències de no presentar-los

La realització del dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil s'ha de fer durant el mes següent al de celebració de la Junta General i aprovació dels Comptes Anuals, els quals han de ser aprovats dins dels sis primers mesos des del tancament de l'exercici. Per a les empreses que l’any comptable coincideix amb l'any natural, el termini límit per a realitzar del dipòsit dels Comptes Anuals serà el 30 de juliol.

Llegir més